Оглавление блога

пятница, 26 ноября 2010 г.

В Бобруйск! Все в Бобруйск!

- Вы там будете играть на скрипке?
- Нет. Вы там будете слушать!


ПАЖАР НА ТАНКЕРЫ

Пожар на танкере

Масква, 6 сакавіка. - Лонданскі штотыденёвнік "Абсервер" паведаміў аб пажары на танкеры ў наварасійскім порце на Чорным моры. Газета піша, што пажар працягаўся 2 гадзін, але не дает сведак аб стратах ці аб ахвярах.

Москва, 6 марта - Лондонский еженедельник "Обсервер" сообщил о пожаре на танкере в порту Новороссийск на Черном море. Газета пишет, что пожар продолжался 2 часа, но не дает сведений об ущербе или жертвах.

ВЕНЕЦЫЯ

Венеция

Прысаромленыя венецыянскія гандальеры вярнулі грошы французскай сямейнай пары, з якой за гадзінную прагулку на гандоле ўзялі 340 даляраў. Звычайна ж кошт такого падарожжа - каля $50 гадзіну. Французы накіравалі ў муніціпалітэт Венецыі скаргу. Паподле слоў гандальераў, яны не змаглі высветліць, хто загнуў непамерную цану, але яны прынеслі пацярпеўшым пісьмовыя прабачэнні і поўнасцю вярнулі ім грошы.

Пристыженные венецианские гондольеры вернули деньги французской семейной паре, с которой за часовую прогулку на гондоле взяли 340 долларов. Обычная же стоимость такой поездки - около $50 за час. Французы направили в муниципалитет Венеции жалобу. По словам гондольеров, они не смогли выяснить, кто из них задрал непомерную цену, но они принесли потерпевшим письменные извинения и полностью вернули им деньги.

НАЧНЫ БАР У БАБРУЙСКУ

Ночной бар в Бобруйске

У Бабруйску адкрыўся перші начны бар. Пад гэту пацяшальную ўстанову з семнаццаці гадзін вечара і да пяці раніцы аддадзена малая зала ў старэйшым гарадскім рэстаране. На ўпарадкаванне бара патрацілі некалькі мільёнаў рублеў. Цяпер гаспадары шукаюць добрага скрыпача.

В Бобруйске открылся первый ночной бар. Под это развлекательное заведение с 17 часов вечера до 5 утра выделяется малый зал в старейшем городском ресторане. На обустройство интерьера бара потратили несколько миллионов рублей. Теперь хозяева ищут хорошего скрипача.

АЛКАГОЛЬ У СЯМ'І

Алкоголь в семье

Сярэдняя амерыканьская сям'я таціць у месяц 107 даляраў на падтрымку здароўя і лячэнне кожнага члена сваёй сям'і. Калі ж у сям'і ёсць хаця б адзін алкаголік, выдаткі павелічваюцца амаль удвая - да 210 даляраў у месяц.

Средняя американская семья тратит в месяц 107 долларов на поддержание здоровья и лечение каждого члена своей семьи. Если же в семье есть хотя бы один алкоголик, расходы увеличиваются минимум вдвое - до 210 долларов в месяц.

ЛІЧБЫ І ФАКТЫ

Цифры и факты

Самы моцны святлафор у свеце створан у Англіі. Ён стаіць ля ўвахода ў гавань і кірует суднамі. Кожны каляровы ліхтар святлафора мае дзве лампы соцнасцю па 1,5 кілавата. Святло бачна ўдзень з адлегласці да 9,2 кіламетра, а ноччу - з адлегласці 46,3 кіламетра.

Самый мощный светофор в мире создан в Англии. Он стоит у входа в гавань и управляет судами. В каждом цветном фонаре светофора по 2 лампы мощностью по 1,5 кВ. Их свет виден днем - с расстояния до 9,2 км, а ночью - с 46,3 км.

ПАШТОВАЕ МЕТРО

Почтовое метро

У Лондане, акрамя звычайнага пасажырскага метро, ёсць яшче і другое грузавое метро. Яно злучае 2 гарадскіх паштамта ў заходнем і усходнем раёнах сталіцы. Даўжыня лініі 10.5 кіламетра. Траса пралягае на глыбіні да 21 метра. На падземнай дарозе ёсць 5 прамежных прыпынкаў пад буйнейшымі вузламі сувязі Лондана.

В Лондоне, окромя обычного, пассажирского метро, есть еще и другое, грузовое метро. Оно соединяет 2 городских почтамта в западном и восточном районах столицы. Длинна (протяженность) линии - 10,5 км. Трасса пролегает на глубине до 21 метра. На подземной дороге есть 5 промежуточных остановки под крупнейшими узлами связи Лондона.

За суткі па паштоваму метро перавозяць да 35 тысяч розных упаковак карэспандэнцыі.

За сутки по почтовому метро перевозят до 35 тысяч разных упаковок корреспонденции.

ВЫБУХІ НА ВУЛІЦАХ

Взрывы на улицах

Па паведамленню агенства Рэйтар з Рыма, два выбухі прагрымелі каля амерыканскай і ангельскай амбасадаў у Рыме.

По сообщению агентства Рейтер из Рима, два взрыва прогремели возле американского и английского посольств в Риме.

Як адзначаюць відавочцы (= сведкі), выбухавыя зарады былі выпушчаны ў будынкі амбасадаў з дапамогай самаробных ракетных установак. Ахвяр няма.

Как сообщают свидетели, взрывные заряды были выпущены в здания посольств с помощью самодельных ракетных установок. Жертв нет.

КІТАЙ

Китай

У гэтай краіне паліцыя выявіла самую буйную ў свеце нелегальную сетку па вытворчасці парнаграфічных часопісаў. На поўначы краіны ў горадзе Хэбей быў знайдзены склад, дзе знаходзілася больш чым паўмільёна часопісаў з парнаграфічнымі фотакарткамі.

В этой стране полиция выявила самую мощную в мире нелегальную сеть по производству порнографических журналов. На севере страны в городе Хайбей был найден склад, где находилось более чем полмиллиона журналов с порнографическими фотографиями.

МАРАКІ ВЫРАТАВАНЫ

Моряки спасены

29 лютага судавы аператар пасажырскага цеплахода "Дзмітры Шастаковіч" Э. Мацяш прыняў паведамленне, што ў Паўночным моры пры ветры ў 9 балаў і хваляванні мора 8 балаў пацярпеў крушэнне і затануў датскі рабалоўны траўлер. Маракі перабраліся на паўзатоплены плыток. Некалькі гадзін яны знаходзіліся ў лядзяной вадзе ў палоне стыхіі.

29 февраля судовой радист пассажирского теплохода "Дмитрий Шостакович" Э. Мацяш принял сообщение, что в Северном море при ветре в 9 баллов и волнении моря 8 баллов потерпел крушение и затонул датский рыболовный траулер. Моряки перебрались на полузатопленный плот. Несколько часов они находились в ледяной воде в плену стихии.

"Дмітры Шастаковіч", які належыць чорнаморскаму параходству, пад камандаваннем капітана Ўладзіміра Шабанага неадкладна змяніў курс і накіраваўся да месца катастрофы.

"Дмитрий Шостакович", принадлежащий черноморскому пароходству, под командованием капитана Владимира Шабанова немедленно изменил курс и направился к месту катастрофы.

ВЫНІКІ АБСЛЕДАВАННЯ

Результаты исследования

Згодна з вынікамі абследавання, праведзенага вучонымі Стэнфардскага універсітэта, адна гадзіна заняткаў фізкультурай павялічвае працягласць жіцця на 2-3 гадзіны.

Согласно результатам исследования, проведенного учеными Стенфордского университета, один час занятий физкультурой увеличивает продолжительность жизни на 2-3 года.

ЗЛАЧЫНСТВАЎ СТАЛА БОЛЬШ

Преступлений стало больше.

Ангельскі Скотланд-Ярд надрукаваў статыстычныя даныя, якія сведцаць аб рэзкім павелічэнні колькасці ўзброеных нападаў і абрабаванняў у Лондане. У 1987 годзе такіх злачынстваў было 11594. У 1993 годзе гэтая лічба ўжо склала 13101 (рост на 13%).

Английский Скотланд-Ярд напечатал статистические данные, которые свидетельствуют о резком увеличении количества вооруженных нападений и ограблений в Лондоне. В 1987 году таких преступлений было 11594. В 1993 г. это число уже составляло 13101 (рост на 13%).

ТАЯМНІЧЫ ІНЦЫДЭНТ У ЭСТОНІІ

Таинственный инцидент в Эстонии

Вашынгтон, 27 красавіка. - Газета "Вашынгтон Таймз", са спасылкай на скандынаўскія крыніцы, паведаміла аб раптоўнай эвакуацыі ўсяго персанала з ракетнай базы бліз горада Кейла ў паўночнай Эстоніі. Ўсё абсталяванне, жылыя памешканні і нават ракеты спешна пакінуты. Праз некалькі дзён, у бліжайшым раёне загінулі жывёлы. У мясцовага ляснічага зарэгістравана таямнічае захвораванне крыві, якое патрабавала дзвух пераліванняў і прывяла да поўнага выпадання валасоў.

Вашингтон, 27 апреля - газета "Вашингтон Таймз", со ссылкой на скандинавские источники уведомила о внезапной эвакуации всего персонала из ракетной базы близ города Кейл в северной Эстонии. Все оборудование, жилые помещения и даже ракеты спешно покинуты. За несколько дней, в ближайшем районе погибли животные. У местного лесничего зарегистрировано таинственное заболевание крови, которое потребовало двух переливаний и привело к полному выпадению волос.

Ляснічаму і яго сям'і не рэкамендавалі карыстацца вадой з ракі. Шведскія станцыі сачэння не адзначылі павышэння ўзроўня радыёактыўнасці. Група шведскіх спеціялістаў вырашыла, што ўзнікла ўцечка хімічных рэчываў, маючых ваеннае значэнне.

Лесничему и его семье не рекомендовано пользоваться водой из реки. Шведские станции наблюдения не обозначили повышения уровня радиоактивности. Группа шведских специалистов решила, что возникла утечка химических веществ, имеющих военное значение.

ПАДАРУНАК ТУРЫСТАМ

Подарок туристам

Падводная лодка для падарожжаў, якую заказала адна з турыстскіх фірмаў Фінляндыі, пабудавана фінскімі карабеламі на суднаверфі "Лайватэоліусус" у Турку. Яе першыя іспыты пройдуць у пачатку сакавіка пасля завяршэння прафесійнай падрыхтоўцы экіпажа, які будзе складацца з двух чалавек. Як мяркуюць у акцыянерным таварыстве "Падарожжа на падводнай лодцы", такі від водпуска будзе карыстацца папулярнасцю сярод турыстаў.

Подводная лодка для путешествий, которую заказала одна из туристических фирм Финляндии, построенная финскими корабелами на судоверфи "Лайватэолиусус" в г. Турку. Ее первые испытания пройдут в начале марта после завершения профессиональной переподготовки (= "подрихтовки") экипажа из двух человек. Как считают в акционерном обществе "Путешествия на подводной лодке", этот вид отпуска будет пользоваться популярностью среди туристов.

Комментариев нет :